Code of Conduct

Code of Conduct for Cykelpartner og samarbejdspartnere

Samfundet i dag opfordrer virksomheder til i højere grad at tage ansvar for både miljøet, samfundet og medarbejderne i virksomheden. Det stemmer fuldt overens med Cykelpartners bestræbelser på at være miljøbevidste, socialt ansvarlige og en fantastisk arbejdsplads. Hos Cykelpartner tager vi udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål med stærkt fokus på 11, 12 og 13  (læs mere om hvad vi gør under vores CSR politik).

Cykelpartner forventer, at vores samarbejdspartnere som minimum bestræber sig på at følge de samme retningslinjer, som vi stiller os selv i forbindelse med ordentlig forretningsadfærd. Retningslinjerne for forretningsadfærd er skabt med udgangspunkt i FN’s Global Compact mission og fremgår herunder.

Hvis ikke retningslinjerne for Cykelpartners Code of Conduct overholdes af samarbejdspartneren, kan dette i yderste tilfælde resultere i øjeblikkelig afbrydelse af samarbejdet mellem Cykelpartner og den ikke overholdende part.

Arbejdsmiljø og medarbejderforhold

Diskrimination
Cykelpartner respekterer alle kulturelle forskelle og diskriminerer ikke dets medarbejdere på baggrund af etnicitet, køn, alder, nationalitet, handicap, udseende eller seksualitet. Vi går ind for, at diversitet i arbejdsstyrken skal ses som en stor styrke i stedet for en svaghed. Ansættelse og ansættelsesvilkår, herunder løn, pension, forsikring, forfremmelse, afskedigelse og andre arbejdsrelaterede forhold udarbejdes på et objektivt og retfærdigt grundlag.

Datapolitik
Cykelpartner overholder de til enhver tid gældende love omkring persondata og GDPR. Vi sørger for at ajourføre vores persondataregler flere gange om året. Vores præcise brug af persondata kan findes her.

Børnearbejde
Cykelpartner benytter ikke børnearbejde i noget aspekt af dets forretningsomfang. Børnearbejde er defineret ud fra FN’s begreb ”Mennesker under 18 år, som har et arbejde, der er skadeligt for deres sundhed, udvikling eller påvirker deres uddannelse negativt”. Børn skal beskyttes mod arbejdsformer, der udnytter dem økonomisk eller udsætter dem for helbredsmæssige risici både fysisk og psykisk.

Frihed til at vælge
Cykelpartner anerkender vores medarbejders ret til selv at vælge den fagforening, denne mener bedst varetager medarbejderens interesser for ansættelsesforholdet.

Retfærdig behandling
Cykelpartner benytter ikke nogen form for afstraffelse af medarbejdere på arbejdspladsen, ligeledes tolereres der ikke sexisme, diskriminering, trusler, vold af hverken fysisk eller psykisk form, samt verbal eller mental chikane.

Sikker arbejdsplads
Cykelpartner sikrer at alle arbejdsopgaver som minimum udføres inden for de til enhver tid gældende love omkring arbejdssikkerhed, og vi bestræber os altid på at kigge efter præventive løsninger, som kan forhindre en arbejdsulykke eller skade.

Privatliv
Cykelpartner respekterer vores medarbejderes privatliv og fortrolighed ved indhentning af de nødvendige dokumenter i forbindelse med samtaler og evaluering af ansættelsesforholdet mellem medarbejderen og Cykelpartner.

Arbejdstimer
Cykelpartner overholder de til enhver tid gældende love omkring arbejdstimer, og alt ekstraarbejde bliver aftalt med den individuelle medarbejder samt foregår på frivilligt grundlag. Ingen medarbejdere hos Cykelpartner er tvunget til at arbejde for os mod deres egen vilje.

Miljø

Bæredygtighed
Cykelpartner bestræber sig altid efter at skabe så bæredygtig en forretningsgang som muligt, der samtidig er forsvarlig for virksomhedens daglige drift. Vi holder altid øje med samt tilskynder til nye teknologier og produkter, der kan optimere denne proces.

Forurening
Cykelpartner overholder de til enhver tid gældende love for forurening af miljøet. Vi forsøger aktivt at optimere vores forsyningskæde, så denne følger med de fortsat stigende krav til reducering af forurening.

Antikorruption

Forretningsetik
Cykelpartner hverken tilskynder eller deltager i nogen former for kriminel aktivitet. Ligeledes accepteres der ikke nogen former for korruption, afpresning eller bestikkelse. Vores samarbejdspartnere kan ikke modtage eller tilbyde nogen form for ulovlige midler, som kan give en ulovlig fordel i konkurrencen på markedet.

Overholdelse af retningslinjer

Det er parternes eget ansvar at leve op til retningslinjerne, som man vedkender sig ved underskrift af en samarbejdsaftale. Parterne skal som minimum leve op til de til enhver tid gældende love og regler for de lande, hvori forretningen udføres. Cykelpartner forbeholder sig retten til, hvis det findes nødvendigt, at kunne kræve dokumentation fra samarbejdspartneren, der skal dokumentere, at denne overholder retningslinjerne.

Cykelpartner forventer, at samarbejdspartnere sikrer videredistribuering af Code of Conduct til eventuelle underleverandører i det omfang det findes nødvendigt for, at forsyningskæden opererer ud fra samme grundlag.

 

Cykelpartner.dk
Industrivej 9, Jebjerg
7870 Roslev
Danmark